Kapcsolat

Cég:
Pénztárgépjavító
és Irodagéptechnikai
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Adószám:11061250-2-05

Cím:3529 Miskolc
Vécsey Károly utca 7.
(Bejárat a Szabadságharc utca
felől a parkolón keresztül)

Telefon: +36 46 353 894 
Email: info@pikers.hu
Web: pikers.hu

Pénzügy, könyvelés - Csóré Emese
Telefon: +36 30 626 7825
E-mail: pikersmiskolc@gmail.com

Nyitvatartás:
Hétfő - Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek: 8:00 - 14:00
Szombat: Zárva
Vasárnap: Zárva

Új NGM rendelet AltCash károsultak ügyében!

2014.02.03.

M A G YA R K O Z L O N Y • 2014. evi 13. szám 1879

A nemzetgazdasági miniszter 3/2014. (I. 31.) NGM rendelete a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § E rendelet alapján csekély összegű (de minimis) támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet), valamint az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2007. július 24-i 875/2007/EK bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 875/2007/EK bizottsági rendelet) megfelelően nyújtható.”
2. § A Rendelet 7. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 875/2007/EK bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani, kivéve, ha a kérelmező a támogatást kizárólag olyan tevékenységhez használja, amely nem gazdasági tevékenység.
(2) Az üzemeltetőnek a kérelemben nyilatkoznia kell a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi évben a részére odaítélt valamennyi csekély összegű (de minimis) támogatás támogatás tartalmáról.”
3. § A Rendelet 2. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az előirányzat terhére – a 4. §-ban meghatározott támogatástól függetlenül – vissza nem térítendő támogatás adható annak az üzemeltetőnek, aki a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgépre vonatkozó megrendeléssel, illetve üzembe helyezett ilyen pénztárgéppel rendelkezik, és a megrendelésről a pénztárgép forgalmazó a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 4. § szerinti adatszolgáltatásában adatot szolgáltatott, vagy a megrendelést az üzemeltető a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, az állami adóhatóság által erre a célra kialakított felületen (a továbbiakban: központi rendelési felület) adta le.
(2) A támogatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett összeg, de legfeljebb a (3) bekezdés szerint megrendelt pénztárgép vételárának 4. § (3) bekezdése szerinti támogatás-tartalommal csökkentett összege.
(3) A támogatás a központi rendelési felületen leadott, pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel
egyidejűleg igényelhető. A megrendelést a visszavont forgalmazási engedélyű pénztárgépre leadott
megrendelésnél megadott üzembe helyezési kód felhasználásával kell leadni.
(4) A támogatás (3) bekezdés szerinti igénylésekor az üzemeltető nyilatkozik
a) arról, hogy az e § keretében igényelt támogatás az üzemeltető által igénybe vett más csekély összegű
(de minimis) támogatásokkal együttesen nem haladja meg a vonatkozó európai uniós jogi aktusokban
meghatározott küszöbértékeket, és
b) arról, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelel, és
c) az (1) bekezdés szerinti pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódó követelésének, a támogatás erejéig történő, térítés nélküli engedményezéséről az állam javára.
(5) A (4) bekezdés szerinti nyilatkozatban meg kell jelölni
a) az (1) bekezdésben meghatározott pénztárgép beszerzéséhez kapcsolódóan kifizetett, a (2) bekezdésben
meghatározott támogatásként igényelt összeget, továbbá
b) az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladójának nevét és adószámát, akivel szemben
a (4) bekezdés c) pontja szerinti követelése fennáll.
(6) Az üzemeltető a (4)–(5) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételét követő 15 napon belül köteles a (4) bekezdés c) pontja szerinti követelés alapjául szolgáló szerződés, a szerződés alapján teljesített kifizetés alapjául szolgáló számla, továbbá a kifizetés teljesítését igazoló dokumentum másolatát az állami adóhatóság részére átadni vagy postára adni.
(7) Az állami adóhatóság értesíti az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép eladót az engedményezés megtörténtéről, valamint az engedményezett követelés összegéről.
(8) Az üzemeltetőt megillető támogatás összegéről a (6) bekezdés szerinti dokumentumok állami adóhatósághoz történt beérkezését követő 5 munkanapon belül az állami adóhatóság elektronikus úton tájékoztatja a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladót és a támogatás összegét előlegként átutalja ezen eladó állami adóhatósághoz bejelentett pénzforgalmi számlájára.
(9) Az üzemeltető e § szerinti támogatási igényét az állami adóhatósághoz 2014. február 16-ig jogosult benyújtani.
E határidő jogvesztő.
(10) Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy az üzemeltető az (1) bekezdés szerinti támogatásra nem jogosult, a támogatás iránti kérelmet elutasítja. Az elutasító döntés elleni jogorvoslatra a 10. § (4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(11) A támogatás iránti kérelem elutasítását vonja maga után, ha az üzemeltető
a) hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú kérelmet nyújt be,
b) e jogszabályban meghatározott, egyéb feltételeknek nem felel meg.
(12) Azon üzemeltetők tekintetében, akik az A017, illetve A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett
más, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzése felől, illetve üzembe helyezéséről, a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról szóló 3/2014. (I. 31.) NGM rendelet hatálybalépésének időpontjáig már intézkedtek, továbbá akik az A017 és A018 számon engedélyezett pénztárgép helyett más, érvényes forgalmazási engedéllyel rendelkező pénztárgép beszerzéséről és üzembe helyezéséről megrendelés leadása nélkül intézkednek, az (1)–(11) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a támogatás nem a pénztárgép beszerzésére irányuló megrendeléssel egyidejűleg, hanem attól függetlenül, a központi rendelési felületen igényelhető,
b) amennyiben az új pénztárgép beszerzésére megkötött szerződés alapján a teljes vételár kiegyenlítésre került, úgy a támogatást az állami adóhatóság – az ezt igazoló (6) bekezdés szerinti dokumentumok (6) bekezdés szerinti benyújtását követően – közvetlenül az üzemeltető részére, az állami adóhatóságnál nyilvántartott pénzforgalmi számlájára folyósítja.
(13) A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a pénztárgép (támogatásokkal nem csökkentett) eladási áráról állítja ki a számlát. A számla alapján fizetendő eladási árból a (2) bekezdés szerinti, valamint a 10. § (1) bekezdése szerint közölt támogatásnak megfelelő összeg e rendelet szerinti beszámítással kerül rendezésre, az eladási árból fennmaradó összeg az üzemeltető által pénzeszközzel, vagy egyéb módon rendezendő.
(14) Az üzemeltetőnél a számla szerinti – levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó, támogatásokkal nem csökkentett – vételárat kell a pénztárgép számviteli törvény szerinti bekerülési értékének meghatározásakor figyelembe venni, a támogatások összegét fejlesztési célra kapott támogatásként (követelésként és bevételként) kell elszámolni. A támogatás elszámolásából eredő követelés a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak engedményezett követelésnek minősül, amelyet a pénztárgép eladási árának kiegyenlítéseként, az üzemeltetőnek a pénztárgép beszerzéséből származó, a pénztárgép vételárának összegében fennálló kötelezettségébe kell beszámítani. Egyéni vállalkozó üzemeltető esetében a támogatás összegét költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatásnak kell tekinteni, a támogatással összefüggésben a bevételt és a költséget a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 19. §-ának rendelkezései szerint kell megállapítani.
(15) A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladó a pénztárgép támogatásokkal nem csökkentett
– általános forgalmi adót nem tartalmazó – eladási árát az értékesítés nettó árbevételeként számolja el.
A (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak a támogatások összegét a pénztárgép számla szerinti eladási árának részbeni kiegyenlítéseként kell figyelembe vennie. A figyelembe vételre beszámítás útján kerül sor, azaz a (3) bekezdés szerinti megrendelésben megjelölt eladónak az üzemeltető által engedményezett követelés átvétele miatti kötelezettségét a pénztárgép értékesítéséből származó, a pénztárgép eladási árának összegében fennálló követelésébe kell beszámítani.”
4. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Ez a rendelet az 1407/2013/EU bizottsági rendelet, valamint a 875/2007/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

vissza

Hozzászólások

Név:
E-mail cím:
Hozzászólás:
A cikkhez még nincs hozzászólás.
Legyen Ön az első hozzászóló!